– Dance Event Retaliation is toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder op vertoon van een geldig legitimatie bewijs;

– Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te 
wijzigen. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen entreekaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.

– Alleen entreekaarten, verkrijgbaar bij erkende voorverkoopadressen zijn geldig. De kaarten worden op 
echtheid gecontroleerd.

– Het is verboden entreekaarten door te verkopen aan derden en/of op enigerlei wijze aan derden te 
verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden.

-De organisatie is niet aansprakelijk voor enig gevolg van verkeerde berichtgeving op de website en/of 
promotiemateriaal.

– Bij wijzigingen in een evenement tijdens de looptijd van de campagne, zoals tijdsduur, entreegelden, zal de 
organisatie op redelijke wijze de bezoekers tegemoet komen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het aanbieden van een gratis consumptie of de entree te verlagen.

– Auto’s en fietsen worden geparkeerd op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Indien dit niet gebeurd 
mogen ze worden verwijderd.

– Alle bezoekers worden voorafgaand aan het evenement worden gevisiteerd.

– Bezoekers die aan de visitatie geen medewerking verlenen wordt toegang aan het evenement ontzegd.

– Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar het evenement: professionele foto-, film- en andere 
(geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur, (alcoholhoudende) drank, drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-) wapens en andere gevaarlijke voorwerpen

– De organisatie kan zonder opgaaf van reden personen de toegang weigeren of verwijderen van het 
evenement en de bijbehorende terreinen en gebouwen.

– Retaliation heeft een ‘’zero tolerance’’ beleid op het gebied van drugs gebruik en alcohol misbruik. Misbruik van alcohol en gebruik hard- of softdrugs is niet toegestaan. Bezoekers dienen zich te houden aan de wettelijke regels die in Nederland hiervoor gelden, ieder die wordt betrapt op het overtreden van deze regel zal onmiddellijk worden verwijderd van de locatie zonder teruggave van toegangsgeld . Een ieder die wordt betrapt op het verkopen van hard- of softdrugs zal van de locatie worden verwijderd zonder teruggave van toegangsgeld en worden overgedragen aan de plaatselijke autoriteiten.

– De aansprakelijkheid van de organisatie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in een specifiek geval uitkeert vanwege enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.

– Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden.

– Alle bezoekers geven door betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en foto-beelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

– Eenmaal gekochte entreekaarten worden niet teruggenomen.


– Retaliation, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk 
gesteld worden voor enig letsel, materiële schade en/of diefstal toegebracht door derden.

– Retaliation, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk 
gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het de locatie en omliggende terreinen.

– Het betreden van de locatie en accommodaties en het bijwonen van de optredens en shows zijn dus geheel
voor eigen risico. Retaliation is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door bezoekers en ontstaan
aan goederen van bezoekers.

– Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt ook schade aan apparatuur veroorzaakt 
door het gooien van drank etc..

– Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het (beveiligings-)
personeel.

– In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel bieden is het oordeel van de organisatie leidend. 
Bij aanschaf van de entreetickets en/of het betreden van het evenement gaat men akkoord met deze huisregels/algemene voorwaarden. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico.